PENB – Energetický štítek budovy

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy je dokument dle zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky 78/2013 Sb. Může ho zpracovat pouze oprávněná osoba – energetický specialista. Jedná se o dobře známý dokument, který mí klienti často nazývají jako energetický štítek budovy, což může vést k nejasnostem. Energetický štítek budovy totiž není oficiální označení dokumentu a může se zaměnit s dokumentem EŠOB – energetický štítek obálky budovy. EŠOB je podstatně jednodušší dokument s delší historií, který se v současnosti téměř nikde nevyžaduje.

Průkaz energetické náročnosti budovy vyjadřuje předpokládanou spotřebu objektu ve fyzikálních jednotkách při typickém užívání budovy za jeden rok. Budovu zařadí do hodnotící stupnice z pohledu energetické náročnosti budovy a vlivu na fosilní zásoby energie. Hodnotí vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti, ohřev teplé vody a osvětlení. Nehodnotí technologie a spotřebiče jako jsou například televize, lednice nebo pec v pekárně. Hodnocení PENB vychází z komplexního výpočtu celoroční energetické bilance budovy, kde se projeví například roční průběh venkovních teplot, solární zisky od slunce, vnitřní tepelné zisky od spotřebičů a osob, ztráty v rozvodech energií a další.

 

Povinnost zpracovat PENB – průkaz energetické náročnosti budovy

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy (energetický štítek budovy) je vyžadován legislativou k těmto třem základním účelům:

  • Novostavba a rekonstrukce – Stavebník prokazuje stavebnímu úřadu, že návrh projektu respektuje moderní požadavky na úspornou a ekologickou budovu.
  • Prodej a pronájem – Vlastník budovy informuje budoucího kupujícího nebo nájemce o energetické náročnosti budovy, do které se chystá investovat nebo ji užívat.
  • Veřejná budova – Stát u významnějších veřejných budov vyžaduje vypracování průkazu a sledování energetické náročnosti, aniž by došlo k rekonstrukci, prodeji nebo pronájmu.

 

Cena PENB pro Brno a Moravu

Cena mých služeb je často závislá na vzdálenosti objektu od Brna a nutnosti prohlídky. Pro Jihomoravský kraj a celou Jižní Moravu mohu nabídnout velmi dobrou cenu. Orientační ceník mých služeb energetického specialisty si můžete prohlédnout zde.

 

Jak číst PENB

Která šipka určuje třídu? Energetická třída budovy je určena celkovou dodanou energií. V přiloženém obrázku PENB tedy třída C. Toto zařazení se uvádí v inzerátech a celkovém vyjádření energetické náročnosti budovy.

Nenechte se zmást doporučením energetického specialisty. V současnosti se v grafice energetického štítku uvádějí šipky označující přínos doporučených opatření. Tyto šipky nehodnotí stávající stav ani návrh rekonstrukce projektantem. Jedná se vždy pouze o teoretickou možnost úspor energie, aniž by kdy vlastník budovy souhlasil s jejich realizací.

V protokolu zjistěte zóny objektu a na jakou návrhovou teplotu byly počítány. Návrhová teplota interiéru je zásadní pro vyhodnocení PENB. Běžné provozy jsou jasně dány normou a příslušnou technickou normalizační informací. Sporná může být návrhová teplota průmyslových hal, schodišť, suterénů bytových domů a jiné vedlejší prostory. Čím nižší je návrhová teplota, tím je hodnocení příznivější. Energetický specialista tak může zónováním a větší pracností dosáhnout lepšího hodnocení.

Zajímejte se o metodiku PENB. V první řadě je důležité si uvědomit, že současné průkazy PENB hodnotí objekt metodou referenční budovy. Referenční budova odpovídá hodnocené budově tvarem i plochami konstrukcí s tím rozdílem, že parametry ochlazované obálky a technických systémů budovy jsou nastaveny dle nákladově optimální úrovně stanovené vyhláškou. PENB tak nemá stanoveny pevné hranice spotřeby mezi třídami. Hodnoti individuální objekt spíše dle kvality provedení z pohledu energetiky. Tato metoda se používá od roku 2013. Dřívější průkazy PENB používaly starší metodu hodnocení s pevně stanovenými energetickými třídami podle měrné spotřeby.

O současné metodice hodnocení energetických tříd PENB se dá zjednodušeně říci, že dokáže ohodnotit jakoukoli budovu na základě návrhové teploty a neznevýhodňuje:

  • malé budovy oproti velkým
  • samostatně stojící budovu oproti budově v řadové zástavbě
  • budovu zajímavého tvaru
  • budovy s většími okny a prosklenými stěnami

Tato pravidla platí pro běžné budovy. Extrémní případy metodika v hodnocení zohledňuje.

Energetickou spotřebu není tedy vhodné odhadovat jen podle energetické třídy, ale je lepší se řídit hodnotou v šipce v kWh/(m2.rok). Z této hodnoty se dají získat celkové roční náklady za energie pronásobením cenou energie a podlahovou plochou.

Pozor, současná metodika zvýhodňuje budovy zásobované dálkovým teplem (CZT). Budova zásobovaná dálkovým teplem například z městské teplárny nejspíše bude i o celou energetickou třídu lépe hodnocena než úplně stejná budova s vlastní kotelnou. I když jsou náklady na provoz srovnatelné. Ohledně této vlastnosti se vedou diskuze a v budoucnu bude tento sporný bod metodiky nejspíše přehodnocen.

PENB (energetický štítek budovy 1 strana)
PENB (energetický štítek budovy 2 strana)